Kategorie
Publikacje

GIS – PRZESTRZENNY WYMIAR DANYCH

GIS geographic information system

GIS – PRZESTRZENNY WYMIAR DANYCH

System informacji geograficznej (GIS) umożliwia gromadzenie, zarządzanie i analizowanie różnego rodzaju danych. GIS jest platformą, która łączy wiele rodzajów informacji, pozwala je analizować przestrzennie oraz znacznie ułatwia ich organizację umożliwiając wykonywanie zobrazowań mapowych. Dzięki tym możliwościom GIS zapewnia głębszy wgląd w dane, uwypukla wzorce, pomaga zbadać relacje i ocenić sytuację. W dziedzinach związanych z ochroną środowiska oraz zarządzaniem jego zasobami środowiskowymi GIS znajduje zastosowanie między innymi w:

  • ekologii
  • meteorologii i klimatologii
  • monitoringu środowiska
  • zarządzaniu obszarami chronionymi i udostępnianiu informacji o środowisku
  • ocenach oddziaływania na środowisko
  • geologii
  • leśnictwie
  • gospodarce wodnej.

GIS to narzędzie pomagające zrozumieć nie tylko to co dzieje się obecne, ale także ułatwia przewidywanie tego, co stanie się w przestrzeni geograficznej. Wspomaga kompleksowe analizy danych wykonywanych w ramach oceny oddziaływania na środowisko różnych inwestycji. Korzystając z funkcji dostępnych w oprogramowaniu, można m.in. nakładać wiele warstw informacyjnych na siebie, tworzyć bufory dla obiektów, co w dalszym kroku ułatwia identyfikowanie obszarów kolizyjnych. Analiza przestrzenna planowanych działań i inwestycji w kontekście ich wpływu na przyrodę, jest niezwykle istotna w podejmowaniu odpowiednich decyzji lokalizacyjnych i planowaniu strategii ograniczających negatywny wpływ działalności człowieka. Duża liczba danych oraz narzędzi umożliwiających ich interpretację wpływa na czas i jakość analiz.

Oprogramowanie GIS umożliwia tworzenie map o różnorodnej tematyce. Wizualizacja wszystkich analizowanych danych czy zjawisk może być jednolita. Istotne jest tutaj dobranie odpowiednich metod prezentacji danych, aby mapa była czytelna pomimo bogatej treści. Szeroki wybór symbolizacji umożliwia jej dobór zgodnie z wybraną tematyką, stopniem szczegółowości oraz przeznaczeniem mapy. Dostępne są rozbudowane biblioteki symboli charakterystycznych dla różnych branż. Możliwe jest również utworzenie własnej symbolizacji dla niestandardowych opracowań kartograficznych, którymi można się posługiwać w wielu innych projektach.

Platforma GIS służy także określeniu relacji przestrzennych między obiektami punktowymi (np. miasta), liniowymi (np. rzeki) i poligonowymi (np. rezerwaty przyrody), a także pozwala na przechowywanie danych przestrzennych i opisowych w bazie danych zwanej geobazą. Można tworzyć nieskończoną ilość takich zbiorów danych, co znacznie ułatwia pracę, szczególnie gdy dysponujemy dużą ilością informacji.

Na uwagę zasługuje także szerokie zastosowanie oprogramowania GIS w celu przetwarzania zdjęć lotniczych, satelitarnych lub map archiwalnych. Dzięki wielu funkcjonalnym narzędziom, GIS pozwala nam pozyskać informacje związane z stanem środowiska przyrodniczego (np. stan rozwojowy oraz kondycja roślinności), użytkowaniem terenu czy zmianami użytkowania jakie nastąpiły na wybranym obszarze. Oprócz tego, GIS oferuje nam szeroki wybór modeli interpolacyjnych dzięki czemu umożliwia tworzenie map opadów atmosferycznych, temperatury powietrza i innych czynników meteorologicznych, które kolejno mogą posłużyć do dalszych analiz przestrzennych.

Jak wynika z powyższego GIS zapewnia szereg rozwiązań i narzędzi do wykonywania wszechstronnych analiz przestrzennych, tworzenia, udostępniania, a także zarządzania informacją geograficzną. Umożliwia wizualizację zjawisk w postaci map, przy wykorzystaniu szerokiej gamy symbolizacji, ale przede wszystkim może zmienić nasz sposób działania, będąc wsparciem w podejmowaniu decyzji.

Monika Mazur

Copyright @ 2021