Warsaw - bird's-eye view.

OCENA WODNOPRAWNA

Ocena wodnoprawna – to odrębna decyzja administracyjna w procesie inwestycyjnym, której uzyskanie jest wymagane dla działań (inwestycji/przedsięwzięć), które będą wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami, wydaje się ją na wniosek podmiotu planującego realizację działania.

Zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 624, 784) dokonują implementacji Dyrektywy 2000/60/WE (RDW) w zakresie zgodności warunków realizacji nowych działań, które poprzez planowane zmiany w środowisku wodnym powinny wykazać:

 • brak negatywnego wpływu na cele środowiskowe,

  lub

 • spełnić warunki zastosowania odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW.

W związku z powyższym wprowadzono w nowym systemie zgód wodnoprawnych tzw. ocenę wodnoprawną.

Rodzaje inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej określa rozporządzenie ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Uzyskanie oceny wodnoprawnej wymagane jest w zakresie:

 • korzystania z usług wodnych
 • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • piętrzenia wody podziemnej
 • rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych
 • wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • wykonywania urządzeń wodnych
 • regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych
 • zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mających wpływ na warunki przepływu wód
 • robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 • utrzymywania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz wód morskich wewnętrznych

W zakresie wydawania ocen wodnoprawnych oraz deklaracji zgodności z celami środowiskowymi (zaświadczenie do wniosku o współfinansowanie ze środków UE), właściwe są organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 247) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępuje ocenę wodnoprawną.

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, przy braku spełnienia przesłanek odstępstwa, realizacja inwestycji nie będzie możliwa.

Agnieszka Hobot

Copyright @ 2021