Wdzydze Kiszewskie z lotu ptaka jezioro kaszuby

OBSZARY OCHRONNE JEZIOR

Obszar ochronny to obszar wyznaczony wokół zbiornika wód śródlądowych o określonych granicach, na terenie którego obowiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją.

Problem z niedoborem zasobów wodnych w Polsce jest od dawna zidentyfikowany, niestety ingerencja człowieka w naturalne obszary retencyjne – jakim są jeziora, jest coraz większa. Poprzez stosowanie odwadniających systemów melioracyjnych, wycinki terenów leśnych, regulację rzek i potoków proces wypłycania jezior znacznie przyspieszył. Wiele z mniejszych jezior po prostu zaniknęło, co wpłynęło niekorzystnie nie tylko na krajobraz czy mikroklimat, ale również na różnorodność ekosystemu.

Tak samo jak ilość, również jakość wód ma ogromne znaczenie dla ekosystemu jeziornego. Niszczenie naturalnych stref buforowych jezior poprzez zabudowę brzegów, odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz niewłaściwa praktyka na gruntach rolnych spowodowała nadmierny proces eutrofizacji wielu polskich jezior.

Niestety niska świadomość społeczna o funkcjonowaniu ekosystemów jeziornych, przede wszystkim o ich ograniczonej zdolności samooczyszczania powoduje, iż niezbędne jest ustanowienie formalnych zasad użytkowania wyznaczonych obszarów zlewni jeziora.

Wyznaczenie i ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych stało się zatem koniecznością, aby to niezwykle cenne dziedzictwo, jakim są naturalne jeziora w Polsce, przetrwało.

Zachęcamy do zapoznania z Monografią, która powstała w oparciu o wyniki projektu: „Opracowanie dokumentacji wraz z oszacowaniem kosztów ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych – jezior w regionie wodnym Warty”, realizowanego przez konsorcjum firm: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i Pectore‐Eco Sp. z o.o. na zamówienie PGW WP RZGW w Poznaniu i sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Monografię można pobrać tutaj: Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Agnieszka Hobot

Copyright @ 2021