Kategorie
Publikacje

OBSZARY OCHRONNE JEZIOR

Wdzydze Kiszewskie z lotu ptaka jezioro kaszuby

OBSZARY OCHRONNE JEZIOR

Obszar ochronny to obszar wyznaczony wokół zbiornika wód śródlądowych o określonych granicach, na terenie którego obowiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją.

Problem z niedoborem zasobów wodnych w Polsce jest od dawna zidentyfikowany, niestety ingerencja człowieka w naturalne obszary retencyjne – jakim są jeziora, jest coraz większa. Poprzez stosowanie odwadniających systemów melioracyjnych, wycinki terenów leśnych, regulację rzek i potoków proces wypłycania jezior znacznie przyspieszył. Wiele z mniejszych jezior po prostu zaniknęło, co wpłynęło niekorzystnie nie tylko na krajobraz czy mikroklimat, ale również na różnorodność ekosystemu.

Tak samo jak ilość, również jakość wód ma ogromne znaczenie dla ekosystemu jeziornego. Niszczenie naturalnych stref buforowych jezior poprzez zabudowę brzegów, odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz niewłaściwa praktyka na gruntach rolnych spowodowała nadmierny proces eutrofizacji wielu polskich jezior.

Niestety niska świadomość społeczna o funkcjonowaniu ekosystemów jeziornych, przede wszystkim o ich ograniczonej zdolności samooczyszczania powoduje, iż niezbędne jest ustanowienie formalnych zasad użytkowania wyznaczonych obszarów zlewni jeziora.

Wyznaczenie i ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych stało się zatem koniecznością, aby to niezwykle cenne dziedzictwo, jakim są naturalne jeziora w Polsce, przetrwało.

Zachęcamy do zapoznania z Monografią, która powstała w oparciu o wyniki projektu: „Opracowanie dokumentacji wraz z oszacowaniem kosztów ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych – jezior w regionie wodnym Warty”, realizowanego przez konsorcjum firm: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i Pectore‐Eco Sp. z o.o. na zamówienie PGW WP RZGW w Poznaniu i sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Monografię można pobrać tutaj: Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Agnieszka Hobot

Copyright @ 2021

Kategorie
Publikacje

OCENA WODNOPRAWNA

Warsaw - bird's-eye view.

OCENA WODNOPRAWNA

Ocena wodnoprawna – to odrębna decyzja administracyjna w procesie inwestycyjnym, której uzyskanie jest wymagane dla działań (inwestycji/przedsięwzięć), które będą wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami, wydaje się ją na wniosek podmiotu planującego realizację działania.

Zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 624, 784) dokonują implementacji Dyrektywy 2000/60/WE (RDW) w zakresie zgodności warunków realizacji nowych działań, które poprzez planowane zmiany w środowisku wodnym powinny wykazać:

 • brak negatywnego wpływu na cele środowiskowe,

  lub

 • spełnić warunki zastosowania odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW.

W związku z powyższym wprowadzono w nowym systemie zgód wodnoprawnych tzw. ocenę wodnoprawną.

Rodzaje inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej określa rozporządzenie ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Uzyskanie oceny wodnoprawnej wymagane jest w zakresie:

 • korzystania z usług wodnych
 • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • piętrzenia wody podziemnej
 • rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych
 • wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • wykonywania urządzeń wodnych
 • regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych
 • zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mających wpływ na warunki przepływu wód
 • robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 • utrzymywania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz wód morskich wewnętrznych

W zakresie wydawania ocen wodnoprawnych oraz deklaracji zgodności z celami środowiskowymi (zaświadczenie do wniosku o współfinansowanie ze środków UE), właściwe są organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 247) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępuje ocenę wodnoprawną.

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, przy braku spełnienia przesłanek odstępstwa, realizacja inwestycji nie będzie możliwa.

Agnieszka Hobot

Copyright @ 2021