AdobeStock_209940011_Video_HD_Preview.00_00_26_13.Still002

Oceny oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko prowadzona jest w ramach postępowania administracyjnego, jest instrumentem prawnym. Uczestniczymy w procedurach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla programów i planów oraz badamy wpływ na środowisko konkretnych zamierzeń inwestycyjnych. Wspieramy przedsiębiorców w procesie pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wykonując kompletną dokumentację w tym zakresie. Udział społeczeństwa jest nieodzownym elementem prowadzenia każdej procedury ocenowej, a dzięki naszemu doświadczeniu, potrafimy przeprowadzić ten proces bezstronnie i bezkonfliktowo.

Wybrane projekty:

 • Przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury, 2021 r.

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy.
  Zamawiający: Wody Polskie, 2020 r.

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie VI kolumny na instalacji tlenku propylenu. Zamawiający: PCC Rokita S.A., 2018 r.

 • Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Mała retencja rzeki Liwy”. Zamawiający: Urząd Miejski w Kwidzynie, 2017 r.

 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, 2017 r.

 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły, regionie wodnym Łyny i Węgorapy i regionie wodnym Niemna. Wody Polskie, 2016 r.

 • Opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 112 Zbiornik Żuławy Gdańskie. Wody Polskie, 2016 r.

 • Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko warunków korzystania z wód zlewni Regi. Zamawiający: RZGW Szczecin, 2016 r.

 • Opracowanie „Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach” wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”. Zamawiający: RZGW Gliwice, 2015 r.

Copyright @ 2021