AdobeStock_209940011_Video_HD_Preview.00_00_13_13.Still001

Gospodarka wodna

Gospodarowanie wodami to racjonalne wykorzystanie zasobów wód z dbałością o dobro środowiska naturalnego. Od kilkunastu lat doradzamy w dziedzinie gospodarki wodnej zarówno administracji rządowej, samorządowej, jak i inwestorom prywatnym. Nasz obszar zainteresowań obejmuje całe spektrum uwarunkowań formalnych, planistycznych oraz technicznych – od ocen wodnoprawnych poprzez bilansowanie zasobów po określanie warunków korzystania z wód i projektowanie stref ochronnych. Z uwagi na bogate doświadczenie angażujemy się także w szkolenia z zakresu prawa wodnego oraz wykonujemy ekspertyzy zgodności planowanych inwestycji z celami środowiskowymi.

Wybrane projekty:

  • Wykonanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych ZPWiK Sp. z o.o. Główny Zamawiający: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 2020 r.

  • Opracowanie przeglądu/aktualizacji granic i obszaru „Aglomeracji Strzelce Opolskie”. Zamawiający: Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Jemielnica, 2020 r.

  • Opis wpływu planowanych działań pn. „Remont zbiornika wodnego Leliszka wraz z konserwacją gruntowną rz. Sołokija w km 71+660-71+692; 72+030-75+930”, na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Zamawiający: Wody Polskie, 2020 r.

  • Opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego – PLC 7. Zamawiający: Wody Polskie, 2020 r.

  • Przygotowanie wniosku o legalizację urządzenia wodnego gurtu dennego stabilizującego dno rzeki Dunajec w km 115+964 – 116+000 w m. Podegrodzie i Stary Sącz. Zamawiający: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., 2020 r.

  • Aktualizacja profili wody w Kąpieliskach Pogoria I oraz Pogoria III w Dąbrowie Górniczej. Zamawiający: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, 2019 r.

  • Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń z wybranych zagadnień ustawy Prawo wodne pn. Ocena zgodności z przepisami regulującymi gospodarkę wodną projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020. Zamawiający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2018 r.

  • Dokumentacja wykonawcza w zakresie działań związanych z utrzymaniem dobrego stanu wód jezior województwa kujawsko – pomorskiego: Zadanie A. Jezioro Jezuickie (gm. Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski), Zadanie B. Jezioro Wieczno Południowe (gm. Płużnica, Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski). Zamawiający: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 2016 r.

  • Oszacowanie kosztów ustanowienia obszarów ochronnych głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 406 Niecka lubelska (Lublin). Wody Polskie, 2016 r.

  • Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego na rzece San w km 168-850. PWiK Sp. z o.o., 2015 r.

Copyright @ 2021