Businessmen hand's pointing where to sign a contract, legal papers or application form.

Dokumenty planistyczne i ekspertyzy

Dokumenty planistyczne i programowe, które opracowujemy dotyczą szeroko rozumianej ochrony środowiska. Tworzenie odpowiednich warunków i przestrzeni dla realizacji zamierzeń zarówno samorządowych jak i rządowych ma kluczowe znaczenie w zachowaniu równowagi pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, potrzebami gospodarczymi, a wymaganiami środowiska naturalnego. Będąc autorami wielu dokumentów planistycznych dążymy do lepszego wykorzystania zasobów, aby możliwe było ich użytkowanie również w przyszłości.

Wybrane projekty:

 • Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy. Zamawiający: Wody Polskie, 2020 r.

 • Opracowanie dotyczące formalnych wymagań oraz praktycznej implementacji w zakresie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód w wybranych krajach UE. Zamawiający: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, 2018 r.

 • Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji aPWŚK). Zamawiający: Wody Polskie, 2018 r.

 • Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju oraz analiza zwrotu kosztów środowiskowych i zasobowych w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy. Zamawiający: Wody Polskie, 2018 r.

 • Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych. Zamawiający: Wody Polskie, 2018 r.

 • Ocena źródeł wody analizowanych w ramach projektu „Koncepcja z elementami studium wykonalności programu zaopatrzenia w wodę Gminy Dąbrowa Górnicza”. Zamawiający: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., 2018 r.

 • Wykazy wód i substancji priorytetowych. Zamawiający: RZGW Kraków, 2018 r.

 • Opracowanie aktualizacji analizy społeczno-ekonomicznej użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich. Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 2017 r.

 • Przeprowadzenie sympozjum na temat gospodarowania wodami – praktyczna implementacja nowych przepisów. Zamawiający: PGNiG, 2017 r.

 • Wykonanie oceny zgodności Projektów Małej retencji nizinnej i górskiej z wymaganiami wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej zgodnie z Zaleceniami MIR, MŚ i GDOŚ z dnia 5 lutego 2014 r., Zamawiający: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 • Wykonanie „Ekspertyzy dotyczącej sposobu realizacji Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planowanych do realizacji w latach 2014 – 2020, Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • Opracowanie „Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Krakowie” wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zamawiający: RZGW Kraków, 2015 r.

 • Opracowanie aktualizacji: Programu wodno – środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Główny Zamawiający: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 2015 r.

Copyright @ 2021